Privacyverklaring

VdW VERFraaiT verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij Wouter Van de Weygaert op info@vdw-verfraait.be


 

Verwerkingsdoeleinden

VdW VERFraaiT verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten en leveranciers alleen voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, profilering van website bezoek gedrag via Cookies en Google Analytics om website statistieken bij te houden en de website beter af te stemmen op bezoekers, het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).


 

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (a toestemming*) (b noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst**) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.
* Toestemming wordt gevraagd voor Cookies op de homepage.
** Klanten en leverancier gegevens worden bijgehouden voor de vlotte werking op gebied van accounting, bestellingen/leveringen en facturatie.


 

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met VdW VERFraaiT verbonden zijn.
VdW VERFraaiT garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.


 

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).
Google analytics gegevens worden gedurende 26 maanden bijgehouden en automatisch gewist na deze periode.


 

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1.
Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.
Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:
een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@vdw-verfraait.be t.a.v. Wouter Van de Weygaert


 

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.


 

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).